Strona główna www.bip.gov.pl

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje.

Organami placówki jest Dyrektor oraz Rada Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie. Dyrektorem i przewodniczącym Rady Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie mgr inż. Maciej Leciejewski.

Kompetencje dyrektora:

  1. Dyrektor kieruje ZP i SdN, sprawuje nadzór pedagogiczny, zapewnia warunki niezbędne do realizacji zadań ZP i SdN oraz ponosi odpowiedzialność za działalność ZP i SdN.
  2. Dyrektor w szczególności:

a)     organizuje pracę w działach ZP i SdN,

b)     dysponuje przyznanymi ZP i SdN środkami finansowymi i odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie,

c)     wykonuje czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników ZP i SdN,

d)     opracowuje zakres pracy i czynności służbowych pracowników,

e)     prowadzi dobór kandydatów na pracowników uwzględniający kompetencje i umiejętność postępowania z nieletnimi oraz osobistą przydatność do pracy,

f)      reprezentuje ZP i SdN na zewnątrz.

 

            Kompetencje Rady Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie:

  1. Rada ZP i SdN, jako organ kolegialny, współdziała z dyrektorem ZP i SdN w wykonywaniu zadań zakładu i podnoszeniu jakości pracy zakładu.
  2. W skład rady zakładu wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w placówce.
  3. Rada ZP i SdN opiniuje w szczególności:

a)     roczny i perspektywiczny plan pracy i rozwoju ZP i SdN,

b)     organizację pracy ZP i SdN na dany rok,

c)     wyniki zachowania nieletnich,

d)     organizację doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych,

e)     rozkład dnia i porządek zajęć w ZP i SdN,

f)      wnioski o przyznanie nagród, o których mowa w § 66 ust. 1 pkt 16–19, i stosowanie środków dyscyplinarnych, o których mowa w § 71 ust. 1 pkt 12–15,

g)     propozycje dyrektora ZP i SdN w sprawie przydziału pracownikom pedagogicznym dodatkowych, stałych zajęć dydaktyczno-opiekuńczych lub wychowawczych,

h)     wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień.

 

Dyrektor szkół funkcjonujących w placówce: mgr Lilia Jarczyńska.

Kierownik internatu: mgr Zbigniew Kłys.

Kierownik warsztatów szkolnych: mgr Ewa Kępa.

Główna Księgowa: mgr Agnieszka Sabiniarz.

Kierownik gospodarczy: mgr Rafał Żydkiewicz.

Sekretariat: mgr Małgorzata Nitka.

Inspektor Ochrony Danych: mgr Maciej Gibaszek (email: maciej[at]gibaszek.com.pl).

Ilość odsłon : 10530
Wytworzył : Ewa Prądzyńska : 2020-05-28
Wprowadził : Małgorzata Nitka
Ostatnia zmiana : Ewa Prądzyńska
Zmieniono : Pierwsza publikacja informacji Rejestr zmian bieżącej informacji

Utworzono 05-06-2010